دربهای لیزری

با حضور وسیع ابزارهای برش لیزر آهن و لیزر فلز، نسل جدیدی از دربها روانه بازارها گردیدند که هم به لحاظ زیبایی و هم به لحاظ قیمت با نمونه های پیشین قابل قیاس نیستند.