محاسبه قیمت برش لیزر

در محاسبه قیمت برش لیزر فلزات پارامترهای مهمی نظیر هندسه قطعات، ضخامت ورق، تیراژ یا تعداد قطعات، جنس قطعه و همینطور گاز مورد استفاده تاثیرگذار هستند. هرچه تیراژ قطعات بالاتر باشد قیمت خدمات برش لیزر برای آن پایین تر است. جنس قطعه نیز دومین عامل مهم تاثیرگذار در تعیین قیمت برش لیزر فلزات است.
در یک حالت کلی مطابق فرمول های زیر می توانید قیمت برش لیزر قطعات خود را محاسبه کنید. فرض کنید می خواهید یک مربع با ابعاد ۲۰ سانتیمتر در ورق آهنی با ضخامت ۲ میلیمتر را با لیزر برش دهید. قیمت پایه برش را هم ۸ ریال بر میلیمتر در نظر میگیریم.
فرمول محاسبه :

قیمت برش لیزر (ریال) = قیمت پایه (ریال) * ضخامت ورق ( میلیمتر ) * محیط قطعه ( میلیمتر )
برای مثال بالا به این صورت محاسبه می شود :
محیط قطعه به میلیمتر: ۸۰۰ = ۴ * ۲۰۰ میلیمتر
۱۲۸۰۰ = ۸ * ۲ * ۸۰۰
پس برای برش یک عدد از این مربع با ضخامت دو میلیمتر آهن با استفاده از برش لیزر ۱۲۸۰۰ ریال یا به عبارتی ۱۲۸۰ تومان هزینه نیاز است.

حال در صورتی که همین مربع را بخواهیم با ورق استیل به ضخامت ۲ میلیمتر برش لیزر بدهیم با در نظر گرفتن قیمت پایه ۱۵ ریال محاسبه قیمت بصورت زیر است :

۲۴۰۰۰ = ۱۵ * ۲ * ۸۰۰
پس برای خدمات برش لیزر استیل برای این قطعه باید ۲۴۰۰ تومان یا ۲۴۰۰۰ ریال هزینه نمایید.

مجموعه لیزر پاساگاد با استفاده از بروزترین دستگاههای برش لیزر فلزات ، کمترین قیمت اجرای خدمات لیزر فلزات را به مشتریان محترم ارائه می دهد.